საგარანტიო პირობები

 

საათზე გაცემული გარანტია ვრცელდება მხოლოდ  საათის მექანიზმზე და  არ მოქმედებს:

 

საქონლის ბუნებრივი ცვეთის შედეგად  გამოწვეული    დეფექტის შემთხვევაში;

 საათის ჩარჩოზე, მინაზე, სამაჯურზე, ჯაჭვზე,   ყუთზე ან რაიმე სხვა აქსესუარზე მიყენებული ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში,   რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს საგზაო შემთხვევით, საათის დაუდევარი  ან არასწორი გამოყენებით და   სხვა მიზეზით;

წყლიან  გარემოში  საათის არასწორი გამოყენების შედეგად  გამოწვეული დაზიანებების შემთხვევაში;

4.      საათის ხრახნის ნებისმიერი სახის დაზიანების შემთხვევაში (მაგ.: ხრახნის გატეხვის, ამოვარდნის,  გაჭედვის,   გატყდომის და  ა.შ.);

 

მინისთვის მიყენებული ნებისმიერი  დაზიანების შემთხვევაში;

არალიცენზირებული  ელემენტის   გამოყენების შემთხვევაში;

შპს "Timeless“ მესაათის  გარდა, სხვა მესაათის მიერ განხორციელებული  ნებისმიერი ჩარევის შემთხვევაში; 

საათის ან საათის სამაჯურის არასათანადო გამოყენებით გამოწვეული   ცვეთის   შემთხვევაში. მაგალითად ,  სუნამოებთან, სხვა კოსმეტიკურ  საშუალებებთან ან ქიმიურ ელემენტებთან კონტაქტის შედეგად გამოწვეული დაზიანებები;

საათის სერიული ნომრის ან ნებისმიერი   სხვა შემადგენელი ნაწილის წაშლის ან შეცვლის შემთხვევაში;

საათის დაუდევრული მოპყრობით გამოწვეული დაზიანებების  შემთხვევაში;

გარანტიის პერიოდში  საათების  ელემენტის შეცვლა ხორციელდება უფასოდ შპს “Timeless” მესაათის მიერ, შეძენიდან    2 თვის განმავლობაში.      თუ   შეუძლებელია დაზიანებული ნაწილების ახალი ნაწილებით ჩანაცვლება, მექანიზმი ექვემდებარება მთლიანად შეცვლას.

 

მომსახურების ცენტრში მიმართვისას უნდა წარმოადგინოთ საათის  შეძენისას მოცემული საგარანტიო  დოკუმენტი.

 

საათის მოვლა:

 

1.      საათის წყალგამძლეობა პერიოდულად   უნდა შემოწმდეს  (სულ მცირე წელიწადში ერთხელ)   ლიცენზირებულ მომსახურების ცენტრში;

 

საათის ტარებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ საათის ხრახნი ნულოვან პოზიციაშია, ანუ შეწეული, ხოლო თუ ის ხრახნიანია, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ის ჩახრახნულ მდგომარეობაშია; 

3.      არ შეიძლება საათის ტარება მარილიან  და ქლორიან წყალში  (განსაკუთრებით მოოქროვილი  მოდელების);

 

საათი არ ექვემდებარება ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებებს    (ცხელიდან მკვეთრად ცივზე გადასვლა, ან პირიქით) ან ძალიან ცხელ  (+ 60C) და ცივ  (-0˚C) ტემპერატურათა ზემოქმედებას; (გარდა კონკრეტული მოდელებისა).

საათი არ ექვემდებარება მაგნიტური ველების ზემოქმედებას, როგორიცაა მეტალოდეტექტორები ან    ელექტრომაგნიტური ტექნიკა. ამან  შეიძლება დააზიანოს თქვენი საათის მექანიზმი. (გარდა კონკრეტული მოდელებისა).

ელემენტები

 

საათის  ელემენტის ექსპლუატაციის მაქსიმალური ვადაა 5 წელი, თუმცა ეს ვადა დამოკიდებულია  საათის ტიპზე, ზომასა და მისი ფუნქციური დატვირთის სიხშირეზე.

 

თუ  წამზომი ციმციმებს    4 წამში ერთხელ,  ეს მიუთითებს ელემენტის უვარგისობაზე. ამ შემთხვევაში   დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეთ მომსახურების ცენტრს.  

     

ტყავის სამაჯური  

 

საათის ტყავის სამაჯურის კარგ მდგომარეობაში შენახვისათვის, საჭიროა ის მოარიდოთ:

 

წყალს და ტენიანობას;

მზის სხივების ხანგრძლივ  ზემოქმედებას, სამაჯურის გახუნების    თავიდან აცილების მიზნით;

ცხიმის შემცველ   მასალებს და კოსმეტიკურ  საშუალებებს;

საათის სამაჯურზე გარანტია არ მოქმედებს.

     

ტექნიკური მომსახურება

 

ტექნიკური მომსახურების სიხშირე დამოკიდებულია საათის მოდელზე, კლიმატურ პირობებზე და ასევე საათის მოხმარების კულტურაზე (დაუდევრობით, გაუფრთხილებლობით და უყურადღებობით გამოწვეული დაზიანებები).   

 

მიზანშეწონილია, რომ საათის სრული ტექნიკური შემოწმება   განხორციელდეს 3-5 წელიწადში ერთხელ.

 

პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია 1 დღის განმავლობაში გადახდის ქვითართან ერთად. პროდუქტის გადაცვლა შესაძლებელია 3 დღის განმავლობაში გადახდის ქვითართან ერთად. ეს არ ეხება ფასდაკლებულ კოლექციას.