ზოგადი წესები და პირობები


1.         ადგილზე მიტანა მოხდება მაქსიმუმ 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.         ადგილზე მიტანის სერვისი თბილისის მასშტაბით ღირს 4 ლარი, ხოლო რეგიონებში - 7 ლარი.
თბილისში ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ექსპრეს მომსახურებით და ნივთი მიიღოთ შეძენიდან 3-4 საათის განმავლობაში. ამ მომსახურების ღირებულებაა 10 ლარი.

3.         იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი გაყიდულია ავტომატურად მოხდება   გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება მაქსიმუმ 3 (სამი)  სამუშაო დღის ვადაში.

4.         ქარხნულ შეფუთვაში იგულისხმება ნივთის, ნივთზე განთავსებული დამცავის, ჩასადები ყუთის და  საგარანტიო ფურცლის ერთობლიობა.

დაბრუნების წესები და პირობები

1. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის  პირობები:

1.1.  კომპანია „თაიმი“, პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკის  გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას online შეძენის შემთხვევაში არაუგვიანეს  5 კალენდარული დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოთ ან შეცვალოთ შეძენილი პროდუქტი, მხოლოდ ამ წესებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

1.2.  უკან დაბრუნებას ან შეცვლას ექვემდებარება მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც არ იქნება გამოყენებული და დაზიანებული. ამასთან დაუშვებელია საყურის შეცვლა/დაბრუნება.

1.3 პროდუქტი უნდა შემოწმდეს მომხმარებლის მიერ კურიერის მიერ პროდუქტის მიწოდების დღესვე და დაბრუნების/შეცვლის გადაწყვეტილების შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს პროდუქტის ჩაბარებიდან მაქსიმუმ 2 საათის განმავლობაში მეილზე info@time.ge; წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებელს არ ექნება უფლება მოითხოვოს შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება ან სხვაში გადაცვლა. პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა  უნდა მოხდეს აღნიშნულის შესახებ მეილის გაგზავნიდან  არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღის ვადაში.

1.4 პროდუქტის უკან დაბრუნების/შეცვლის ხარჯს იღებს მომხმარებელი.

1.5 პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, „თაიმი“-ს საბანკო ანგარიშიდან მომხმარებლის ანგარიშზე თანხის დაბრუნება განხორციელდება კომპანიაში ნივთის დაბრუნებიდან 10  სამუშაო დღის ვადაში.

 

2. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის წესი:

2.1.  წინამდებარე წესებით გათვალისწინებული პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის  გარემოების არსებობის შემთხვევაში, პროდუქტის ჩაბარების მომენტიდან 2 საათის განმავლობაში უნდა დაუკავშირდეთ კომპანია „თაიმი“-ს საინფორმაციო ცენტრს მეილზე info@time.ge ან Facebook გვერდზე https://www.facebook.com/timelessgeorgia/ და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის შესახებ;

2.2.  პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა „თაიმი”-ს ელ. ფოსტის მისამართზე: info@time.ge ან Facebook გვერდზე https://www.facebook.com/timelessgeorgia/)

2.3.  თუ პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, კომპანია “თაიმი“ უფლებას იტოვებს ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია გააგრძელოს ან შეწყვიტოს პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების/შეცვლის პროცედურა.

2.4.  პროდუქტის დაბრუნებას/შეცვლას (ტრანსპორტირებას) უზრუნველყოფს მომხმარებელი საკუთარი ხარჯებით მოთხოვნის  დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს  5  კალენდარული დღისა.

2.5.  პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.).

2.6. პროდუქტის დაბრუნება წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ:

2.6.1.        პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

2.6.2.        პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;

2.6.3.        პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;

2.6.4.        მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა „თაიმი“-ს მხრიდან;

2.7.  პროდუქტის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია თუ:

2.7.1.        პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია ან;

2.7.2.        თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი;

2.7.3.        თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია ან/და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზ/ებ/ი, რომელიც არ არის გამოწვეული მომხმარებლის ბრალით.

2.7.4  პროდუქტის შეცვლა წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია, თუ:

2.7.4.1  პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია;

2.7.4.2  პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

2.7.4.3  პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;

2.7.4.4 პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;

2.7.4.5  თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი. ასეთ შემთხვევაში პროდუქტის შეცვლისას პროდუქტის ახალი ღირებულებიდან გამომდინარე შესაძლებელია საჭირო გახდეს მომხმარებლის მიერ თანხის დამატება.

      

  3.    ანაზღაურების წესი:

3.1.  კომპანია “თაიმი“, მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ პროდუქტში გადახდილი თანხის:

3.1.1. 100%, იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია და თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.);

3.1.2. 100% იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი ან პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს ან პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში და თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.) .

3.1.3. 90-100%-მდე იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი, და ასევე თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.).

3.1.4. 60-90%-მდე იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია ან/და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზ/ებ/ი.

3.1.5. თუ დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული ყველა ფუნქციონალური ან/და ვიზუალური მახასიათებელი ან/და არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.) კომპანია უფლებას იტოვებს არ დაიბრუნოს პროდუქტი და შესაბამისად, არ დააბრუნოს პროდუქტში გადახდილი თანხა.

3.2.  მომხმარებლის მიერ პროდუქტის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი, პროდუქტის შეცვლა შესაძლებელია მყიდველის მიერ პროდუქტის ღირებულების 10%-ის ანაზღაურებით. 

3.3.  თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით მომხმარებელის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

3.4.  “თაიმი“ მომხმარებელს შეძენილი პროდუქტის ღირებულებას, წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესითა და ოდენობით, აუნაზღაურებს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

      

 4.   ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი:

4.1.  კომპანია “თაიმი“ მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას/შეცვლისას ანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას არაუმეტეს 15 ლარის ღირებულებით, იმ შემთხვევაში, თუ:

·         პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

·         პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;

4.2.  ყველა სხვა შემთხვევაში, ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს მომხმარებელი.  

      

 5. პროდუქციის დაბრუნება/შეცვლის  შესახებ მოთხოვნის დაფიქსირება:

5.1. მომხარებლის მხრიდან დაუშვებელია დაბრუნების/შეცვლის ინიცირება და პროდუქციის ჩაბარებაზე უარის თქმა მიტანისთანავე მყისიერად, შემთხვევის დაფიქსირება უნდა მოხდეს ელექტრონულად - მეილზე info@time.ge ან Facebook გვერდზე https://www.facebook.com/timelessgeorgia/;

5.2.  მომხმარებელს პროდუქციის მიღებიდან  2 საათის განმავლობაში შეუძლია დააფიქსიროს მოთხოვნა პროდუქციის დაბრუნებაზე/შეცვლაზე;

5.3.  პროდუქტის მიღებიდან  2 საათის გასვლის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს შესაბამისი საგარანტიო პირობებით.

 

6.  პროდუქციის შეცვლის ვადები:

6.1   პროდუქციის შეცვლის მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში, მომხმარებელს დაბრუნებული პროდუქტის იდენტური ან მის მიერ განსაზღვრული სხვა პროდუქტი მიეწოდება 5-10 სამუშაო დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სრულად იქნება ანაზღაურებული ყველა დამატებითი ხარჯი/ღირებულება.

6.2   ტრანსპორტირების ხარჯები უნდა დაიფაროს მომხმარებლის მიერ, გარდა ამ წესებით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

      

სხვა წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს “Timeless”-ის - „თაიმი“ (შემდგომში „კომპანია“ ან time.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ time.ge ვებ-გვერდიდან მიტანის სერვისის გამოყენებას.

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

time.ge-ს გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით time.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

time.ge-ს გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით time.ge-ს ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკას.

ყველა კლიენტი , რომელსაც სურს time.ge-ზე აირჩიოს ნივთი და ადგილზე მიტანის სერვისით ისარგებლოს, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. time.ge -ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში კლიენტის დამატებითი თანხმობის გარეშე.

 

1.       ტერმინთა განმარტება

1.1.  წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

1.2.  გამოყენების წესები - აღნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ეს გამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად და რომლებიც არეგულირებენ კლიენტისა და გამყიდველის ურთიერთობის გამოყენების საკითხებს, მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან, ფუნქციასთან და მომსახურებასთან, რომელიც შეთავაზებულია ვებ-გვერდზე;

1.3.  ვებ-გვერდი - time.ge-ს ან ფეისბუქის გვერდს, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომსახურების შეთავაზება;

1.4.  კლიენტი - იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სურს time.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეიძინოს პროდუქცია;

1.5.  კომპანია-  time.ge-ს და კომპანია შპს„Timeless“-ს,  რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 406086621 რეგისტრირებული მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის ქ., №46

1.6.  მომხმარებელი, მომხმარებლები -  კლიენტი, რომელიც time.ge-ზე, ფეისბუქ გვერდზე ან info@time.ge-ზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე წესებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან;

1.7.  მხარეები - კომპანია და მისი მომხმარებლები ერთობლივად;

1.8.  time.ge პლატფორმა - შპს „Timeless“-ს,   მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, რომელიც საკომუნიკაციოდ მოიცავს ფეისბუქის გვერდსაც;

1.9. ოპერაცია - მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და მომსახურებებთან დაკავშირებით განხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია.

 

1.10.  ხელშეკრულება - მომხმარებლებსა და time.ge-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს და მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 

2. განცხადებები და გარანტიები

2.1  წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ:

2.2.  არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირი ან სრულწლოვანი ფიზიკური პირი.

2.3.  გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, არ იმყოფება ნარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ, არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს time.ge-ს ან ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს, პირობების დებულებათა არსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

2.4.  მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება იმისათვის, რომ ხელი მოაწეროს და შეასრულოს ამ პირობებით ან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებებითა და განაცხადებით გათვალისწინებული ვალდებულებები;არაუფლებამოსილი პირის მიერ პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში, ფიზიკური პირი თავად მიიჩნევა შემძენად (მომხმარებლად).

2.5.  გაეცნო პირობებს და ეს პირობები არის მისთვის მისაღები;

2.6.  მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი არის ზუსტი;

2.7.  მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით (რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობას და იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, რომლის მოქალაქეც არის მომხმარებელი) გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის, ფულის გათეთრებაში, იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო საქმიანობაში);

2.8.  ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის მისი საქმიანობა ან/და ქმედება შესაბამისობაში არის/იქნება ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან.

2.9. მისი ქმედება არ არის/იქნება მიმართული time.ge-ს ან/და ნებისმიერი მესამე პირის/მხარის მოტყუებისაკენ. აღნიშნული პრინციპის გათვალისწინებით ხელშეკრულების დასადებად ან მის საფუძველზე და შესასრულებლად, მის მიერ time.ge-სთვის წარდგენილი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია მისი წარმოდგენის მომენტისათვის ასევე არის/იქნება უტყუარი, ზუსტი და სრული;

2.10. იგი კეთილსინდისიერად, სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს წინამდებარე დოკუმენტით ნაკისრ ვალდებულებებს;

2.11. თანახმაა, შეკვეთის დაფიქსირებიდან ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ლეგიტიმური მიზნით,  time.ge-მ მოიძიოს/გადაამოწმოს და დაამუშავოს მომხმარებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი აუცილებელი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია ან/და უნივერსალური იდენტიფიკატორები.

2.12. მომხმარებელი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს info@time.ge-ზე ყველა იმ გარემოებ(ებ)ის შესახებ, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს მის აღნიშნულ განცხადებებთან ან/და გამოიწვიოს აღნიშნული გარანტიების დარღვევა;

2.13. time.ge  ხელშეკრულებას დებს ამ პირობებში მოცემულ განცხადებებსა, გარანტიებსა და ვალდებულებებზე დაყრდნობით და თვლის მათ ხელშეკრულების პირობებად. შესაბამისად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული განცხადებების, გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევა საკმარისი საფუძველია time.ge-ს მიერ ხელშეკრულებით და პირობებით გათვალისწინებული ყველა ან ნებისმიერი მომსახურების გაწევაზე ცალმხრივი უარის სათქმელად.

3.time.ge-სა და მომხმარებელს შორის ანგარიშსწორება

3.1.  კლიენტს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, რაც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობას.

3.2.  უნაღდო ანგარიშსწორებისას გადარიცხვის მიმღები არის კომპანია “Timeless”.

3.3.  კომპანია მომხმარებლებს უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდისას წარმოქმნილი პრობლემის გადაჭრაში მხარდაჭერას გაუწევს კლიენტთა მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

3.4.  მყიდველი time.ge-სთან ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით:

·         საბანკო გადარიცხვით

·         გადახდის დამადასტურებელი საბუთი უნდა გადმოიგზავნოს მეილზე: info@time.ge ან Facebook გვერდზე https://www.facebook.com/timelessgeorgia/

      

 4. საგარანტიო პირობები

4.1. მიტანის სერვისით შეძენილ ნივთებზე მოქმედებს სტანდარტული საგარანტიო პირობები. იხილეთ ბმული: https://time.ge/ka/warrenty-repair-service

 

5.  time.ge პასუხისმგებელია:

5.1 მომხმარებლის წინაშე ოპერაციების წარმოების სისწორესა და დროულობაზე წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული წესებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

5.2. წარმოებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

 

6. შეთანხმების მოქმედების ვადა

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ მასზე ელექტრონული ფორმით თანხმობის გაცხადების მომენტიდან. წინამდებარე წესების და პირობების ძალაში შესვლის შემდგომ მხარეთა შორის შეთანხმება ძალაში რჩება განუსაზღვრელი ვადით.

 

7. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

7.1. წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

7.2. მხარეთა მიერ, პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია საქართველო;

7.3. ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში სასამართლოსთვის მიმართვის გზით;

 

8. წინამდებარე პირობებში ცვლილებების შეტანა

წინამდებარე პირობები შესაძლებელია დაექვემდებაროს ცვლილებებს. ცვლილებები განხორციელებულ იქნება time.ge-ს მხრიდან მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ცალმხრივად.

9. ერთიანი ხელშეკრულება

წინამდებარე წესები და პირობები, მასთან დაკავშირებულ სხვა ხელშეკრულებებთან ერთად წამოადგენს ერთიან და მთლიან შეთანხმებას ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებით და ანაცვლებს ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებულ ყველა წინარე და პარალელურ რეჟიმში განხორციელებულ კომუნიკაციას,  შეთანხმებას, ასევე წერილობით ან ზეპირ განცხადებებსა და გარანტიებს.

 

10. ნივთის შეძენა და მიღების წესი

10.1 კლიენტი time.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით.

10.2. შეძენილი პროდუქტის მიმღები/ჩამბარებელი შეიძლება იყოს:

•           თავად შემძენი (კლიენტი) პირადად;

•           კლიენტის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი.

10.3. თუ კლიენტი არ იბარებს შეძენილ პროდუქტს პირადად და სურს, რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთ შემთხვევაში, მან info@time.ge-ზე უნდა მიაწოდოს ჩამბარებლის პირადი მონაცემები, კერძოდ, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი, რათა time.ge-მ მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება.

10.4. წინამდებარე პუნქტში აღწერილი წესი მოქმედებს მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით (ბარათით) შეძენილი პროდუქტის მიმართ.

10.5 ნივთის ჩაბარება უნდა მოხდეს მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი პირადობის მოწმობის საფუძველზე.

 

შპს „Timeless”-ის ადმინისტრაცია