როგორ შემიძლია თანხის დაბრუნება ან გადაცვლა?

თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ გადახდის ქვითრის წარდგენის შემთხვევაში.

გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ მაღაზიაში რომელშიც ნივთი შეიძინეთ, შეძენიდან 3 დღის განმავლობაში გადახდის ქვითართან ერთად.

მაღაზიაში მოხდება ნივთის შემოწმება. იგი არ უნდა იყოს დაზიანებული და თან უნდა გქონდეთ შეძენის დროს მიღებული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი და სხვ.). თანხის უკან დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი არ არის დაზიანებული და შენარჩუნებული აქვს პირვანდელი იერსახე და ფუნქციები.

ნივთის შემოწმების შემდეგ დაბრუნების გადაწყვეტილების შემთხვევაში, თანხის დაბრუნება მოხდება იგივე მეთოდით რომლითაც განახორციელეთ შესყიდვა.